Không thể khởi động lại nginx với máy chủ web nginx_apache

Nếu Bạn cài đặt nginx_apache với custombuild 2, nhưng khi Bạn thêm tên miền mới, Bạn sẽ thấy tất cả các tập tin bị hỏng vì nginx không thể khởi động…
trường hợp này nếu Bạn khởi động bằng tay thì sẽ nhận được thông báo này:

Code:
[root@sv06 ~]# service nginx restart
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: [emerg] listen() to 0.0.0.0:8080, backlog 511 failed (98: Address already in use)
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

Trường hợp này do Bạn config Nginx sai cổng 8080 (cổng này ko sử dụng được). Hãy chắc chắn rằng bạn không có một port_80 tùy chỉnh thiết lập trong /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf.

Try:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build rewrite_confs

Leave a Reply