Hướng dẫn restore dữ liệu từ tài khoản admin trên DirectAdmin

Restore Backup trên DirectAdmin là 1 tool rất tiện lợi. Bạn có thể backup hoặc restore một cách rất dễ dàng. Nhưng hãy chắc chắn với thao tác restore. Vì nếu sai dữ liệu sẽ bị ghi đè lên Hosting đang sử dụng. Bạn có thể bị mất dữ liệu sau thời điểm bản backup vừa mới restore

 

Chú thích:
* Mà bạn phải thiết lập IP được chia sẻ nếu bạn muốn thêm nhiều người sử dụng nó. Nếu bạn chọn một không chia sẻ IP, bạn chỉ có thể khôi phục 1 người sử dụng nó. (Tức là IP phải ở trạng thái "shared" trước khi restore.

* Nếu người dùng đã tồn tại, điều này thiết lập sẽ không có hiệu lực.

* Khi khôi phục lại một Reseller hoặc Admin, nếu bạn chọn một IP từ danh sách, mà Reseller sẽ chỉ nhận được IP duy nhất. Bạn sẽ cần phải thêm các KCN thêm để mà danh sách tài khoản IP sau khi được tạo ra.
Tức là nếu có từ 2IP trở lên, Bạn sẽ phải gán thủ công.

* Nếu sử dụng các IP từ bên trong sao lưu, bất cứ IP không tồn tại trên hệ thống này sẽ không được tính. Nếu không có các khu công nghiệp được sử dụng, một Reseller hoặc Admin sẽ được phục hồi vào IP của máy chủ.

 

Leave a Reply