Category: FTP, Upload File trong Direct Admin

Cấu trúc thư mục DirectAdmin Hosting

Cấu trúc thư mục DirectAdmin Hosting

Hướng dẫn tổng quan về cấu trúc thư mục trong directadmin.
Thư mục /public_html tại thư mục gốc link trực tiếp đến thư mục
/domains/yourdomain.com/public_html. Nếu bạn có nhiều hơn 1 domain host trên account, …